Přidej zprávu »
OÚ Ostrá: Připomenutí: Dle OZV 2/2016 je na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce možný pohyb psů pouze na vodítku.
OÚ Ostrá: NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ!!! V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
OÚ Ostrá: Výstraha se rozšiřuje o výstrahu:nebezpečí vzniku a šíření požárů od neděle (30. 6.) a na vysoké a velmi vysoké teploty v pondělí (1. 7.).
OÚ Ostrá: Varování – velmi vysoké teploty: neděle 30.6. , 12:00 – 24:00; Odpolední teploty vystoupí místy na 33 až 37 °C.; Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
OÚ Ostrá: Výstraha ČHMÚ: 25.6. a 26.6. očekáváme velmi vysoké teploty . Tj. Velmi vysoka zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
OÚ Ostrá: Připomenutí: Likvidace odpadních vod - chatové oblasti Nemovitosti sloužící k rekreaci: Rekreanti si zajišťují vývoz jímky na vlastní náklady a dokládají potvrzení o vývozech 2x za rok na OÚ Ostrá.
OÚ Ostrá: Výzva pro vlastníky lesů v k.ú. Ostrá Zkontrolujte, zda ve Vašem lese nejsou popadané stromy, zejména zda nejsou popadané přes cestu (tyto neprodleně odstraňte), popř. neohrožují bezpečnost procházejících občanů.
OÚ Ostrá: Důležité upozornění: Doporučujeme zvýšenou opatrnost před osobami, které se vydávají za zaměstnance energetických společností.
OÚ Ostrá: PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat občanům, kteří se o obecní pozemky, v okolí svého domu, starají a chtějí je mít udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčí naši práci.