Pridať odkaz »
Výbor OZ: Už začiatkom roka 2018 rozbieha výbor Občianskeho združenia Horné Opatovce pod gesciou p. Kadlecovej a v spolupráci s Mestským úradom Žiar nad Hronom akciu na získanie finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Takto získané finančné prostriedky budú využité na opravu strechy veže Kostola sv, Vavrinca v Horných Opatovciach . Nápomocný hlavne pri rozbehu kolotoča žiadostí a potrebných dokumentov v získaní tejto dotácie je i primátor Žiaru nad Hronom p. Antal. Výbor OZ sa snaží o získanie potrebných financií na opravu veže už niekoľko rokov, zatiaľ bezúspešne, dúfame však, že to tentoraz sa nám to podarí.
Výbor OZ.: Áno, poďakovanie patrí predovšetkým p. Kadlecovej. Bola iniciátorka a celú akciu doviedla úspešne do konca. My všetci zainteresovaní sa tešíme z toho, že hneď s kraja roku 2018 sa akcia k získaniu finančnej hotovosti 1.000 Euro podarila. I keď je to zo strany banky oficiálne neadresná hotovosť, sme povinní voči tým, ktorí pomohli svojimi hlasmi, použiť získané peniaze na opravu zničených okien Kostola sv. Vavrinca. O tom akým spôsobom sa to stane, rozhodne výbor Občianskeho združenia Horné Opatovce na najbližšom zasadaní.
Emília: Milá Mária ! Nemáš začo ďakovať,je to radosťou pre nás pre všetkých,ktorí máme neustálu citovú väzbu k nášmu rodisku.Robili sme čo sa nám dalo a vyšlo to.Ak bude ešte nejaký podobný projekt môžeš aj s nami naďalej počítať. Kdesi som zachytila informáciu, že vežu treba opraviť,neviem či je to tak My ďakujeme tebe, že si sa projektu GESTO PRE MESTO UJALA
Mária: P O Ď A K O V A N I E - chcem sa Vám všetkým, ktorí ste nám poslali svoj hlas veľmi pekne poďakovať. Náš projekt v súťaži Raiffeisen BANK - vyhral. Získali sme tak pre naše OZ - Horné Opatovce 1000.-€ .Všetkým Vám za to ešte raz ĎAKUJEM. Bez Vašich hlasov by sme to nedokázali.... Ď A K U J E M.......
Výbor OZ.: Členovia výboru a členovia revíznej komisie Občianskeho združenia Horné Opatovce želajú všetkým členom a priaznivcom občianskeho združenia pokojné a štedré prežitie sviatkov Vianočných, ako i splnenie všetkých očakávaní v roku 2018. I keď je už doba blízko sviatočná využime ešte možnosť hlasovania pre naše občianske združenie tak ako je to uvedené v predchádzajúcom príspevku. Je tu reálna možnosť získať nezanedbateľný finančný obnos, pre našu činnosť tak potrebný.
Emília: Dobrý deň milá Mária ! Výzvu by ste mohli uverejniť aj na www stránke Žiar24.sk určite by nás podporilo veľa žiarčanov, hliničanov i ľudí dobrej vôle.Ešte by k činnosti nášho OZ prospela aj výzva k podarovaniu 2 % daní za rok 2017, domnievam sa,že by sa našlo viacej ľudí.S úctou a želaním aby nám to vyšlo Emília
Mária: VŹYVA- prosím všetkých našich rodákov a priaznivcov o zahlasovanie pre naše OZ- Horné Opatovce. RAIFFAISEN BANK vyhlásila súťaž o najlepší projekt v kategórii - kultúra. Odborná porota vybrala 3. Medzi nimi aj náš projekt. Verejnosť môže za nás hlasovať .Víťazný projekt získa finančnú podporu 1000.- € . Hlasovať môžete na: www.gestopremesto.sk Budeme vďační za každý hlas. Veľmi Vás prosím hlasujte Vy a aj Vaši priatelia a rodina .Možnosť hlasovať je do 31.12.2017.Pomôžte svojim hlasom zachovať to jediné čo nám z našej rodnej dedinky ostalo, Kostol sv. Vavrinca. Ak Vám nie je niečo jasné volajte na tel.č. 0907 825 91O. Veľmi pekne Vás prosím p o m ô ž t e dobrej veci. ĎAKUJEM....
Manželia K.-rodáci: Ďakujeme OZ Horné Opatovce za tento web i za oznámenia o činnosti,sme radi, že ešte stále existuje OZ.Inak chodáme sa sem niekedy pomodliť.
výbor O.Z: Výbor Občianskeho združenia Horné Opatovce sa už 24.11.2017 rozlúčil s rokom 2017 v Hliníku nad Hronom. Pri účasti veľkej väčšiny členov výboru a dozornej rady sa zasadania zúčastnili i pozvaní hostia a sponzori. Zasadanie svojou účasťou poctil i farár z Ladomerskej Viesky Mgr. Cerovský, ako zástupca majiteľa kostola sv. Vavrinca. Predseda p. Štefan Skladan ml. najprv privítal pozvaných hostí, sponzorov a všetkých prítomných členov O.Z Poďakoval sa im za ich aktivitu a záujem o predmet činnosti O.Z. , ktorí preukázali v roku 2017. Do budúcnosti im poprial veľa pohody a zdravia v našej spoločnej činnosti v roku 2018. Po jeho vystúpení si p. Olajec Julian zaspomínal na začiatky spolku Občianske združenie H. Opatovce. Pri voľnej diskusii a pri pohostení sa všetci prítomní zhodli na tom že i v roku 2018 budú pokračovať v činnosti pri obnove samotného kostola ako i jeho okolia.
Výbor OZ.: Opravujem termín konania brigády. Pre nepriaznivé počasie sa termín mení na deň 16.11.2017.Všetci budete vítaní a Vaša pomoc potrebná.
Výbor OZ.: Na deň 13.11.2017 je výborom Občianskeho združenia Horné Opatovce vyhlásená brigáda pri kostole v Horných Opatovciach od 9,00 hod. Budú prevedené práce hrabanie opadaného lístia, príprava objektov na zimné obdobie a iné. Po doobedňajšej brigáde budú členovia výboru OZ pokračovať v riadnom zasadaní.
Výbor O.Z.: Napriek nepriaznivému počasiu sa dňa 16.9.2017 uskutočnilo stretnutie rodákov a priaznivcov už zaniknutej obce Horné Opatovce. Občianske združenie Horné Opatovce i tento rok, tak ako je to už tradíciou a pravidlom, pripravili všetko čo k úspešnosti takéhoto sviatku patrí. Naozaj všetko sa organizátorom podarilo, či už to bol veľmi úspešný kultúrny program, duchovný program, pohostenie, oboznámenie prítomných o činnosti členov Občianskeho združenia. Celkový priebeh osláv prebiehal bez narušenia pohody a rušivých momentov, čo svedčí o dobrých vzťahoch medzi bývalými susedmi a generáciami obyvateľov Horných Opatoviec. Ale predsa len organizátorov zamrzela slabá účasť pozvaných hostí, keď z 36 sa zúčastnilo len 6. Výbor Občianskeho združenia Horné Opatovce ďakuje všetkým dobrovoľným pomocníkom za ich obetavú a nezištnú prácu pri príprave tohoto podujatia. Všetci spolu sa už tešíme na stretnutie rodákov v roku 2018..
rodáčka: Veľmi som vďačná OZ Horné Opatovce,že tu na webe informujete,čo sa deje u nás doma v Horných Opatovciach.Veľmi ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa ešte vládzete a staráte o náš bývalý domov.Tak by som bola rada s vami.
Predsedníctvo O.Z.: Pri pokračovaní brigádnickej činnosti v Občianskom združení sa konečne dostalo času i na úpravu okolia a prekontrolovanie stavu rezervoáru vody, ktorý bol základnou stavbou obecného vodovodu - dodnes fungujúceho. Deň 24.8.2017 využili členovia O. Z. Mokroš A., Harman J., Sámel J., na očistenie samotnej stavby a okolia rezervoára od náletových drevín, malinčia, pŕhľavy a iných burín. Očistili strechu predsiene od machu a zeminy, samotnú nádrž na vodu nechali prekrytú zeminou pre lepšiu izoláciu proti mrazu. Na stavbu, ktorá bude mať v budúcom roku 90 rokov je veľmi zachovalá a nebyť vandalov, ktorí ukradli medenú krytinu strechy, je to poctivé dielko, kvalita aká sa dnes už nenosí. Vo vnútornom priestore stavby je dobre čitateľná mramorová doska, ktorá nás informuje o tvorcoch, zadávateľoch a dobe realizovania. Stavba je podrobne opísaná v Monografii obce Horné Opatovce str. 44. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu / veľké sucho / je prítok vody do rezervoára veľmi nedostatočný a bude sa nutné v čo najkratšom čase zamerať na stav zberných stokových miest v Gráfovskej doline.
Predsedníctvo O. Z.: Hneď na začiatku musím konštatovať, že sa akcia - prechod Gráfovskou dolinou k obrázku p. Márie - Zelnej dňa 12.8.2017 vydarila a predsedníctvo Občianskeho združenia Horné Opatovce ju spolu s konaním Valného zhromaždenia zvládlo veľmi dobre. Pekné počasie, milí ľudia, chutný guláš a celková súdržnosť prítomných, vytvorila rámec i pre duchovný zážitok, ktorý si odniesla väčšina účastníkov prítomných na sv, omši, ktorú celebroval kňaz mgr. Cerovský, správca farského úradu v Ladomerskej Vieske v náručí majestátneho lesa. Po vyhodnotení účasti, predsedníctvo konštatovalo, že sa na tejto akcii zúčastnilo 75 členov a priateľov OZ. Na Valnom zhromaždení boli prítomnými prijaté dôležité dokumenty, veľmi potrebné pre ďalšiu činnosť OZ. Predsedníctvo a iste i Vy všetci zúčastnení sa znovu stretneme dňa 16.9.2017 pri kostole sv. Vavrinca na hodovej oslave a stretnutí rodákov z Horných Opatoviec.
Výbor O.Z: 27.7.2017 sa znovu stretli brigádnici E. Zifčáková, B. Buchová, M. Červencová, E. Dubinová, E. Olajcová, M. Kadlecová, J. Sámel a A. Mokroš aby nalakovali novo namontované lavice a dokončili očistu interieru kostola. Do konania valného zhromaždenia O.Z a akcie Gráfovská nám ostáva ešte dôstojne pripraviť schôdzu, namaľovať opravenú vonkajšiu omietku, upraviť miesta pamätníka Obrázok a sv. Ján a pokosiť okolie kostola a parkovisko. Spolu sa potom môžeme tešiť na pohodu oddychu v peknom prostredí a v spoločnosti priateľov dňa 12.8.2017
Výbor O.Z: Keďže boli v kostole ukončené ťažké fyzické práce, do brigád sa zapojili i členky O.Z. 26.7.2017 za asistencie J. Sámela, J. Harmana a A. Mokroša čistili znečistené a veľmi zaprášené stavenisko interieru kostola. B. Buchová, E. Kúšteková, M. Zaťková, E. Olajcová, B. Madajová, M. Golhová, Z. Kosťová a M. Kadlecová, vyčistili každú lavicu a každý kút kostola vrátane sakristie. .
Výbor OZ: Streda 19.7.2017 bola súčasťou série brigád poriadaných OZ H. O. Zúčastnili sa Sámel J., Skladan A., Skladan Š ml., Skladan J., Harman J., Mokroš M. ml., Mokroš A., Libo J., Kadlecová M. Stále sme pracovali na rozmiestňovaní lavíc, obnove omietky veže, a utesňovaní strešnej krytiny nad sakristiou - využijúc tak prítomnú vysokozdvižnú plošinu od Elektrovalu ZH.
Výbor OZ: Piatok 14.7.2017 bol brigádnický. I keď účasť bola oproti utorku o niečo menšia, pracovali sme i dnes aktívne a zodpovedne. Začína sa rysovať kompletnosť miest na sedenie, aby nebolo treba dopĺňať miesta pre sediacich stoličkami. Dnes sa na prácach podieľali Sámel J.,Skladan Š. ml., Skladan A., Skladan J., Harman J., Mokroš M. ml., Mokroš A., Dubinová M. a Červencová M. Ďalšia brigáda bude dňa 19.7.2017 o 9,oo hod.
Výbor OZ: Teda brigádu zo dňa 11.7.2017 máme úspešne za sebou. Výborná pracovná aktivita a úspešné splnenie harmonogramu - to bol výsledok práce J. Sámela, A. Skladana, J. Harmana, Š. Skladana ml., J. Madaja,J. Skladana, M. Mokroša ml., a A. Mokroša. Betónovali sme podlahu pod darované lavice, demontovali sme poškodené lavice, upravovali sme čelné lavice pod chórom a prevádzali sme omietku komína na chatke. Znovu sa stretneme o 9,oo hod. dňa 14.7.2017
Výbor OZ: Piatok 7.7.2017 popoludní sa v Horných Opatovciach pri kostole sv, Vavrinca stretlo predsedníctvo OZ spolu za účasti revízorov na svojom zasadaní. Program bol bohatý na úlohy, ktoré nás čakajú doriešiť, pre úspešné zvládnutie dvoch hlavných akcií poriadaných OZ v tomto roku. Okrem riešenia organizačných nedostatkov v práci predsedníctva, sme sa zaoberali hlavne príprave chrámu na bohoslužby. Jedná sa hlavne o rozmiestnenie darovaných lavíc miesto lavíc poškodených časom a vandalmi.Aby sme v dostatočnom časovom predstihu zvládli túto akciu, OZ vyhlásilo na 11.7.2017, 14.7.2017, 19.7.2017 a na 21.7.2017 vždy od 9,oo hod. brigádu pri kostole v Horných Opatovciach. Predsedníctvo OZ s Vašou aktívnou účasťou počíta a bude mu potešením sa s Vami stretnúť.
Výbor OZ: Dnes 3.7.2017 sme pracovali v interieri kostola pri rozmiestnení lavíc z N. Bane a pripraprave nastávajúcej schôdze predsedníctva OZ. Brigády sa zúčastnili Skladan Š. ml., Hlinka J., Sámel J.a Mokroš A.
Výbor OZ: Kostol sv. Vavrinca v Horných Opatovciach bol miestom aktivity členov OZ. 14.6 a 16.6.2017 Sámel J. a Mokroš A. kosili už druhý krát trávu v parku. Vo štvrtok 15.6.2017 sa to brigádnikmi len tak hemžilo. Pracovali tu Skladan Š. ml., Skladan J., Skladan A., Kúš L., Mokroš A., Sámel J., Senko M., Harman J., na kladení novej podlahy pod chorom, pri oprave vonkajšej omietky spojenia veže s hlavnou loďou kostola, pri vonkajších úpravách terénu a stopách po vandaloch. Naše dámy Kadlecová M., Kúšteková E., Červencová M., Buchová B., Pacalajová M. a Dubinová M. obnovovali náter lavičiek a stolov v areály parku, strihali kríky a starali sa o podanie občerstvenia pre prítomných. Celkové prostredie kostola ostalo po ich činnosti príjemné a upravené, len dokedy ? Toto miesto už okrem poctivých turistov a ochrancoch prírody objavili i tiež ľudia, ktorí si prácu iných nevážia a dokonca ju ničia. OZ ďakuje za prácu všetkým prítomným a teší sa na nové stretnutia.
Výbor OZ: Ani ženy - brigádničky sa nedali zahanbiť a 18.5.2017 pohrabali pokosenú trávu v celom okolí kostola, vyčistili schodištia a celú chatku. Na týchto prácach sa podieľali p. Kadlecová, p. Červencová, p. Dubinova, p. Kúšteková, p. Buchová. Zároveň dokášali plochy okolia kostola J. Sámel a L. Mokroš. Bola to služba pre spoločnosť Urbár Horné Opatovce ako príprava miesta na ich výročné rokovanie.
Výbor OZ: Po tvrdej zime sa nám celkom pekne rozbehla brigádnicka činnosť. Už v 18.týždni začal A. Mokroš kosiť trávnik v parku okolo kostola. 10.5.2017 sme pristúpili k rekonštrukcii ďalšej časti poškodenej podlahy v priestore za lavicami pod chórom. prác sa zúčastnili A. Skladan, Š. Skladan ml., J. Sklada, Jenát Š., J. Magula, J. Šándor, J. Sámel, M. Pacalajová a L. Kúš. Oznamujeme, že v rekonštrukcii sa bude pokračovať dňa 17.5.2017 od 9,oo hod. Tiež sa bude pokračovať v kosení a v úprave okolia kostola, preto že 20.5.2017 sa bude pri kostole konať VZ Urbárskeho spolku. Všetci, ktorí chcú a môžu pomôcť, sú vítaní.
Výbor OZ.: Počas brigády konanej dňa 30.3.2017 sme plánovali zložiť a bezpečne uložiť dlažbu, ktorá bude použitá pri nasledovnej oprave podlahy kostola v Horných Opatovciach. Vďaka šikovnosti našich členov sme však dokázali doviesť i potrebnú podkladovú drť a darované stoličky v počte 19 kusov z OÚ Hliník nad Hronom. Osobitná vďaka za to patrí prednostovi OÚ Hliník nad Hronom p. Hlinkovi Slavomírovi. Na celej brigádnickej aktivite tohoto dňa sa podieľali Štefan Skladan ml., Albín Skladan, Ján Skladan, Alojz Flimer, Alojz Olajec, Alojz Mokroš, Ján Magula, Mária Kadlecová, Mária Pacalajová a Jozef Hlinka. Blíži sa Veľká noc, preto šibajte a koštujte z mierou a s úctou k ženám a manželkám. Prajeme si veselé a spokojné prežitie sviatkov jari a nového života.
Výbor OZ.: 30.3.2017 o 14,oo hod. dovezie nákladné auto ku kostolu v Horných Opatovciach objednané dláždice. Okamžite sa musíme postarať o ich uloženie a zabezpečenie. Prosíme schopných brigádnikov o pomocnú ruku i dve. Ďakujeme.
Výbor OZ.: Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa dnes 16.3.2017 zúčastnili prác na skrášlení okolia kostola v Horných Opatovciach. Príroda sa pomaly prebúdza a dnešné naše činnosti ju oslobodili a dúfam, že i nás, od dlhého zimného spánku. Po vykonaní dobrého diela sme si spomenuli i na prítomných Jozefov, želaním všetkého dobrého k ich sviatku.
Výbor OZ.: Oznam. Na deň 16.3.2017, teda vo štvrtok, plánuje výbor Občianskeho združenie Horné Opatovce prvú tohtoročnú brigádu v Horných Opatovciach. Začiatok o 9,oo hodine. Budeme čistiť parkové priestory okolo kostola a začneme rekonštruovať časť znehodnotenej podlahy v kostole. Všetkých Vás srdečne pozývame.
Výbor OZ.: Na poslednom zasadaní výboru OZ Horné Opatovce dňa 26.1.2017 prítomní prejednali okrem iného i pracovnú a brigádnickú činnosť členov OZ na rok 2017. 1,Organizačne a materiálne zabezpečiť - prechod Gáfovskou dolinou 12.8.2017 - hodové oslavy 16.9.2017 - spievanie kolied v Kostole sv. Vavrinca 25.12.2017 2,Oprava strechy veže Kostola sv, Vavrinca - naplniť konto OZ potrebnými finančnými prostriedkami - zabezpečiť projektovú dokumentáciu - zabezpečiť statický posudok - pokračovať v jednaní s Krajským pamiatkovým ústavom v B. Bystrici 3,Renovácia poškodenej podlahy pod chórom - odstránenie pôvodnej poškodenej podlahy - uloženie kameniva a pieskového lôžka - nákup a uloženie dláždic 4,Rozloženie a upevnenie lavíc, získaných z Novej Bane 5,Oprava poškodenej vonkajšej omietky kostola 6,Odstránenie zatekania cez strechu chatky Pod lipou - i keď chatka nie je majetkom OZ, s povolením majiteľov ju OZ používa 7,Oprava a zakonzervovanie operného muru pri vstupe do kostola od dediny 8,Hrabanie lístia a odstraňovanie spadnutých konárov v areály kostola a jeho okolia 9,Kosenie trávy a terénne úpravy Samozrejme, že rok donesie i mnohé iné potrebné činnosti, ktoré budeme musieť zabezpečiť a preto Vás všetkých členov a priateľov Občianskeho združenia Horné Opatovce prosíme o podanie pomocnej ruky podľa svojich možnosti. Kontakt: 0903 155487 Ďakujeme.
mára: Chcela , by som Vám všetkým oznámiť termíny podujatí na rok 2017,ktoré pripravuje OZ _ Horné Opatovce. 12.8.2017 o 10.00 hod./sobota/ turistický prechod Gráfovskou dolinou 16.9.2017 o 10.00 hod./sobota/ stretnutie rodákov na sv. omši v Kostole sv. Vavrinca Všetci ste srdečne vítaní. Je pre Vás pripravený kultúrny program a občerstvenie.
Rodáčka: U p o v e d o m e n i e ! Spoločnosťv Regos zaoberajúca ťažbou bentonitu v Lutile a Starej Kremničke (tu 1100 ľudí podpísalo petíciu za ochranu životného prostredia a ide to na súd) p r e j a v i l a záujem o kúpu našich pozemkov na Hrbe, hoci je to lukratívne je tam EE, cesta, v blízozkosti hlavnej vrátnice ZSNP a dosahu MHD a tiež možnosti sa napojiť na vodojem ZSNP, ktorý je neďaleko,myslím,že na Kopaniciach. Regos však ponúka cenu 1 euro za m2, čo nie je ani krabička cigariet, pričom ceny sa pohybujú 18 - 20 euro a ešte k tomu bez inžinierskych sietí, takže milí rodáci doporučujemei nepredávajte si tieto lukratívne pozemky,určite niekto iný prejaví záujem o túto priemyselnú zónu.Ešte aj na lazoch v okolí Detvy sú ceny pozemkov tých 18 - 20 euro.V Taliansku je to normálne, že cena pozemku je 3.000 euro za 1 m2.
Výbor OZ.: Všetkým Opatovčanom a priaznivcom očianského združenia Horné Opatovce prajeme pokojné a bohaté Vianoce, správny krok do prichádzajúceho roku 2017, veľa zdravia a neutíchajúci pocit spolupatričnosti ku všetkému tomu čo nám ostalo...
Mária Kadlecová: Stalo sa už tradíciou ,že sa každoročne stretávame na I.sviatok vianočný v našom nádhernom chráme ,kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach. Nebude tomu inak ani v tomto roku.Spoločne si zaspievame Vianočné koledy a spríjemníme si tak najkrajšie sviatky v roku.Chcem Vás v mene OZ - Hor. Opatovce pozvať na toto krásne podujatie ,dňa 25.12.2016 o 14.00 hodine. Všetci ste veľmi srdečne vítaní.
Výbor OZ.: Dobrý deň Braňo. Turistický prechod Gráfovskou dolinou sa bude s najvädšou pravdepodobnosťou konať dňa 5.8.2017 Hodová sv. omša v kostole sv. Vavrinca v Horných Opatovciach sa bude najpravdepodobnejšie konať dňa 9.9.2017. Termíny budú vzhľadom na tradičný čas dodržané a upresnené až začiatkom roka 2017. Ďakujeme za uznanie.
Braňo: Dobrý deň prajem, prosím Vás kedy bude v roku 2017 hodová svätá omša v Horných Opatovciach, 2.9. alebo 16.9.2017? Predbežne by som si potreboval naplánovať termíny, aby nám to nekolidovalo. Ďakujem Vám veľmi pekne, robíte vynikajúcu vec
Výbor OZ.: Tento ráz nás ženy - brigádničky sklamali. Na brigáde dňa 18.11.2016 ich účasť zachraňovala len M. Pacalajová, ktorá sa postarala o hladné ústa prítomných. Brigády sa zúčastnili Š. Skladan ml., J. Skladan, L. Kúš, J. Harman, A. Mokroš, J. Sámel. Menovaní previedli práce, dokončenie zateplenia novo postaveného múru, oprava strechy chatky, uloženie odpadu po stavbe, odstránenie napadaného lístia zo strechy chatky a okolia zastavanej plochy. Počasie nám vyhovovalo a nechýbala ani dobrá nálada. Môžeme si poďakovať.
Výbor OZ.: V stredu 9.11.2016 sa podstatná časť členov výboru OZ zúčastnila na otvorení renovovanej chatky Pod lipou. Týmto bola ukončená akcia pri ktorej sme vybudovali požiarnu stenu za sporákom. Zároveň nás navštívil i mladomanžel J. Hlinka so svojím otcom. Uskutočnila sa taká malá slávnosť s pohostením a odovzdaním daru pre novomanželov. Prajeme im pevný manželský zväzok až do konca sveta.
Výbor OZ.: Dnes. teda 6.10.2016, partia členov občianského združenia postavila bezpečnú požiarnu stenu v chatke Pod Lipou. Stena, pred stavbou drevená, na ktorú bol nastavený provizórny komín mohla za určitých okolností zapríčiniť požiar a likvidáciu celej chatky. Preto sme dnes postavili komín a stenu z nehorľavého materiálu. Brigády sa zúčastnili p.Harman, p. Pacalajová, p. Skladan Albín, p. Skladan Ján, p. Skladan Štefan, p. Kúš, p. Sámel, p. Mokroš. Všetkým menovaným patrí uznanie a obdiv.
roedáčka: Nesmierne ďakujeme všetkým čo organizovali prenádherné stretnutie rodákov a skvelú atmosféru v našom rodisku Horné Opatovce.Veľa z nás si tam aj poplakalo za nádherným a neopísateľným životom a za našimi predkami.Osobne som poznala Msgr.Júliusa Šišku,bol to veľký človek a najmä kňaz, veľa spravil pre Horné Opatovce, dal postaviť školu,kultúrny dom, dal zaviesť vodovod a elektrinu, málo ľudí však vie, že bol OSOBNÝM KOMORNÍKOM pápeža Pia XII.ktorého neskôr vyhlásili za svätého,mával stigmy.Msgr.Július Šiško bola najväčšia osobnosť aká kedy žila v Horných Opatovciach R.I.P. Chcela by som poprosiť OZ Horné Opatovce pre budúcnosť nielen aby sv.omša bola pre rodákov ale aj za všetkých žijúcich i mŕtvych Hornoopatovčanov najmä za Msgr.Júliusa šišku. Veľmi ďakujeme všetci!!!
BlueBoard.cz ShoutBoard