Přidej zprávu »
hlášení: Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice pořádá v sobotu 16. února tradiční ,,Ostatky“. Sraz masek ve 12,30 v místním pohostinství. Ve 20,00 hodin ostatková zábava. Hraje dechová kapela Podboranka. V neděli 17. února pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Dobročkovice ,,Dětský karneval“. Začátek ve 14,30. Zábavný program pro děti, občerstvení a tombola zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé.
hlášení: Místní charita děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Také děkuje všem malým i velkým koledníkům. Občané naší obce věnovali 10.253,- Kč.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že svoz biologicky rozložitelného odpadu byl v naší obci v letošním roce ukončen. Vývoz bioodpadu bude znovu obnoven až v březnu 2019. Proto žádáme občany, aby do hnědých nádob na bioodpad nic nevhazovali. Děkujeme za pochopení.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice na základě množících se stížností od občanů naší obce na znečišťování veřejného prostranství a okolí domů od psích výkalů upozorňuje vlastníky psů, že pohyb těchto psů po obci bez vodítka se zakazuje. Dále je přísný zákaz vodění psů na sportoviště a turistické odpočívadlo na dolním konci obce, a taktéž na místní hřbitov. Každý vlastník psa nesmí dopustit jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a také plochy, která není v jeho vlastnictví. Určitě toto upozornění se netýká všech vlastníků psů. Věříme, že ti co toto nařízení porušují, zjednají nápravu a již nebude nutné tento problém řešit. Děkujeme.
hlášení: Protože se množí stížnosti na nedodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, obecní úřad znovu upozorňuje na dodržování nočního klidu v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin, tzn. zdržet se hlučného projevu a zamezit svým projevem obtěžování sousedů a ostatních občanů. Dále stále přetrvává porušování používání strojů a přístrojů v době zákazu, tj. v neděli po celých 24 hodin. Věříme, že jsou to jen ojedinělé přestupky, které se v budoucnu nebudou opakovat. Je nutné, aby i občané na tyto nešvary, ty kteří vyhlášku porušují sami upozornili. Jinak je porušování možné písemně nahlásit na obecní úřad. Pokud se tyto přestupky dále budou vyskytovat, obec je nucena porušení vyhlášky řešit formou právních prostředků.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
hlášení: Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.