Přidej zprávu »
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice na základě množících se stížností od občanů naší obce na znečišťování veřejného prostranství a okolí domů od psích výkalů upozorňuje vlastníky psů, že pohyb těchto psů po obci bez vodítka se zakazuje. Dále je přísný zákaz vodění psů na sportoviště a turistické odpočívadlo na dolním konci obce. Každý vlastník psa nesmí dopustit jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a také plochy ve vlastnictví občanů. Určitě toto upozornění se netýká všech vlastníků psů. Věříme, že ti co toto nařízení porušují, zjednají nápravu a již nebude nutné tento problém řešit. Děkujeme.
hlášení: Respono Vyškov oznamuje občanům, že na Velký pátek 30.3.2018 v naší obci proběhne svoz popelnic.
hlášení: Dobročkovští párovači oznamují, že sraz hrkačů bude ve čtvrtek 29.3.2018 v 17,45 na návsi u lípy. Nezapomeňte si vzít hrkače a klepače s sebou.
hlášení: Vážení občané, naše obec se přihlásila k účasti na akci: ,,Hodina Země 2018“. Celosvětová událost na ochranu životního prostředí a zejména klimatu se odehraje v sobotu 24. března 2018 od 20,30 hodin, kdy bude v naší obci vypnuto veřejné osvětlení. Děkujeme za pochopení.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že se vybírají poplatky za komunální odpad, stočné a ze psů na rok 2018. Poplatek za komunální odpad činí 400,- korun za každého trvale hlášeného občana a chalupu u chalupářů, poplatek za stočné činí 30,- korun za každého trvale hlášeného občana a 80,- korun za chalupu u chalupářů a poplatek ze psů činí 40,- korun za jednoho psa a za každého dalšího 65,- korun.
hlášení: E.ON oznamuje občanům, že v pátek 6. dubna 2018 v době od 7,30 do 15,30 hodin z důvodu oprav bude přerušena dodávka elektrické energie v dolní části obce Dobročkovice od čísla domů 141 a 143 až po čísla 24 a 32. Podrobné informace jsou vyvěšeny na úřední desce před budovou obecního úřadu.
hlášení: Farní charita oznamuje výsledek Tříkrálové sbírky v Dobročkovicích. V naší obci občané celkem darovali 10.565,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme za jejich štědrost a všem koledníkům za obětavé koledování.
hlášení: Oblastní charita Hodonín oznamuje, že Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne tuto neděli 7. ledna. Oblastní charita Hodonín zároveň tímto děkuje všem, kteří se v období od 1. do 14. ledna jakýmkoliv způsobem zapojí do Tříkrálové sbírky. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálních a zdravotních služeb v našem regionu.
hlášení: VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Jen několik hodin uplynulo od skončení roku 2017. Ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla možnost většina z nás především , v kruhu svých nejbližších, alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dnů naplněných prací, povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit uplynulý rok a už stojíme na prahu roku nového s letopočtem 2018. Klademe si otázku, zda právě uplynulý rok splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Takovou otázku si určitě kladete i Vy v osobním životě, tak i my ve vedení obce. Ne vždy se vše podaří na 100%, ať už je to ovlivněno objektivními nebo subjektivními okolnostmi. Vždy je nutné vše s rozmyslem vyhodnotit a nadále pokračovat ve vytyčených cílech. Já i moji kolegové v zastupitelstvu obce si uvědomujeme odpovědnost, která je s prací ve vedení obce spojena. Všichni si vážíme vaší důvěry, kterou jste nám k této práci dali. Do roku 2018 obec vstupuje se schváleným ,,Obecním rozpočtem“, který má i nadále naplňovat plán rozvoje obce na příští období a zajistit v rámci možností příjemný a spokojený život v naší obci. Do nového roku Vám přeji především zdraví, štěstí, dostatek optimismu a spokojený život v naší obci Za zastupitelstvo obce Dobročkovice Josef Pištělák – starosta obce
hlášení: V pondělí 25. prosince v 15:30 se u kostela sv. Petra a Pavla v Milonicích uskuteční tradiční Živý Betlém. Srdečně zvou mladí z farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice.
hlášení: Respono, a.s. Vyškov oznamuje, že svoz komunálního odpadu proběhne v naší obci na nový rok z důvodů svátků až v sobotu 6.ledna 2018.
hlášení: Sbor dobrovolných hasičů a Obec Dobročkovice vás srdečně zvou na vánoční výstavu perníků a betlémů, která se uskuteční v sobotu a neděli 30. a 31. prosince 2017 od 15,00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Perníky a betlémy k vystavení je možno přinést do zasedací místnosti OÚ v sobotu 30. prosince od 10,00 do 12,00 hodin. Vráceny pak budou v neděli po ukončení výstavy od 18,00 hodin. Na vaši návštěvu se těší a veselé Vánoce přejí pořadatelé.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice žádá občany, aby v době kdy napadne sníh a tvoří se námraza, neparkovali auta na silnici. Brání tím údržbě vozovky, odstraňování sněhu a rozmetání posypového materiálu, a taktéž vystavují svá vozidla možnému poškození. Věříme, že situaci pochopíte a umožníte bezproblémovou zimní údržbu komunikací přes naši obec. Děkujeme.
hlášení: Myslivecký spolek Litava Brankovice oznamuje, že v souvislosti s možným výskytem Afrického moru prasat, který není přenosný na člověka, ale na domácí chovy prasat, doporučuje občanům, aby se z důvodu prevence vyhýbali místům s možným kontaktem s černou zvěří a nepouštěli volně psy. V případě nálezu uhynulé černé zvěře se jej nedotýkali. Je možné volat na krizovou linku 720 995 213 nebo uživatele honitby 724 525 051. V současné době se naše obec nachází ve druhé zóně s nařízeným odlovem divokých prasat. Dosud nebyl zjištěn žádný pozitivní nález. Podrobné informace jsou vyvěšeny na úřední desce před budovou obecního úřadu.
hlášení: Protože se množí stížnosti na nedodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, obecní úřad znovu upozorňuje na dodržování nočního klidu v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin, tzn. zdržet se hlučného projevu a zamezit svým projevem obtěžování sousedů a ostatních občanů. Dále stále přetrvává porušování používání strojů a přístrojů v době zákazu, tj. v neděli po celých 24 hodin. Věříme, že jsou to jen ojedinělé přestupky, které se v budoucnu nebudou opakovat. Je nutné, aby i občané na tyto nešvary, ty kteří vyhlášku porušují sami upozornili. Jinak je porušování možné písemně nahlásit na obecní úřad. Pokud se tyto přestupky dále budou vyskytovat, obec je nucena porušení vyhlášky řešit formou právních prostředků.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
hlášení: Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.