Přidej zprávu »
Nagisa: Nagisa, Hein, Shiroy
Kiyoshi: Kiyoshi
Kisara: Kisara :)
Panda: Warai
Lalisa: Lalisa
Gin: Gin
Ryoushi: Ryoushi
Valkyra: Kari, Maiya
Mrtvola: Yukina :D
Raito: Asi Akihiro
Hatesh: Reiji, Momo. (Akena můžeš i smazat, hrát za něj asi nebudu)
Umei: Umei, Taka, Taree
Matsuzaki: Matsuzaki Yuko
Risei: Risei
Genten: Genten
Ayano: Hina, Yuno
Maskot: Mikoto, Nikui
Panda: Kaori
Tatsuya: Tatsuya, Ichigo, Ayato
Panda: Ryoichi
Niilo: Niilo
Kayly: Esprit, Liath, Toru, Iraira, Aiya :
BlueBoard.cz ShoutBoard