Přidej zprávu »
Čódl: Slavnosti sněženek - Hrušínský: "Jak by tady bylo krásně, kdyby nebyly ty děsný vosy." SŠT AGC a.s. - Hladík: "Jak by tady bylo krásně, kdyby nebyly ty děsný MZ, UIV, Kevisy, Certisy, RVPxŠVP..."
Čódl: Naše školství obecně připouští dvě formy školských zařízení, a to školy státní a nestátní – soukromé, firemní, církevní. Tyto školy zabezpečují služby daňovým poplatníkům, v oblasti středního školství realizují výchovu a vzdělávání převážně adolescentů, žáků bez vlastního příjmu. Ústava České republiky charakterizuje středoškolské vzdělání jako momentálně bezplatné. Provoz škol je dotován státem, přitom nestátní školy (kromě škol církevních) pobírají dotaci v maximálně možné míře 90% dotací státních škol, a to ještě za předpokladu kladných výsledků z inspekčních kontrol . Zřizovatel státních středních škol, opět z peněz daňových poplatníků, státním školám realizuje investiční akce. U nestátních jde toto z prostředků zřizovatele bez jakýchkoliv daňových úlev, konkrétně u firemních škol. Proč tuto Vám jistě známou skutečnost zde rozebírám? Proto, abychom si odpověděli na otázku, jaká forma středních škol je pro státní pokladnu z hlediska financování výhodnější? Odpověď je nasnadě. Je soupeření škol v duchu fair play? Domnívám, že je tato záležitost již minulostí. Podotýkám, že obě formy škol se do jisté doby naučily vzájemně se respektovat. Nyní, převážně vlivem hospodářské krize a stále klesajícímu počtu žáků vycházejících ze základních škol, se rovnost podmínek rozchází. Příklady z nedávné doby: Příspěvek na dopravu žáků je poskytován pouze žákům státních škol. Fixace počtu tříd příslušného oboru vzdělání na příslušné státní škole je zrušena. Fixace stávajících oborů vzdělání. Účast v projektech pouze pro školy zřizované krajem. Evidentní snaha o nerovné podmínky hospodaření, snaha o likvidaci nestátních škol. Naše střední škola, SŠT AGC a.s., na trhu středních škol okresu Teplice, byla vždy průkopníkem v zavádění netradičních forem. Jako jedna z prvních škol pochopila význam celoživotního vzdělávání, jako jedna z prvních se zapojila do celé řady mezinárodních projektů, jako jedna z 20 pilotních škol v republice od roku 1996 ověřovala zavedení a výuku nového oboru vzdělání - Informační technologie. Přestože jsme škola nestátní, z důvodu podpory a zachování středního vzdělávání zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem, jsme upustili od vybírání příspěvku na školné u oboru vzdělání Elektrikář. Nyní stojíme před problémem, jak řešit situaci u oborů dalších - maturitních, neboť zde jsou naprosto nerovné konkurenční podmínky mezi školami našeho regionu. Obor Informační technologie je Krajským úřadem povolován dalším školám, nejprve jedna třída v ročníku na bývalé Průmyslové škole v Teplicích, dnes již tři třídy pro nový školní rok 2013/2014 (98 přijatých žáků k 22. dubnu 2013) ve sloučených středních školách HŠ+OA+PŠ, pro které se tímto hledá uplatnění. O oboru Ekonomika a podnikání se nebudu ani zmiňovat, ten již má registrována každá střední škola. Ve sdělovacích prostředcích jsou vyzdvihovány výsledky státních škol a pranýřovány výsledky nestátních škol. Odpověděl si však někdo na otázku, proč tomu v mnoha případech je? Střední státní školy rovněž nekonají přijímací zkoušky. Stanoví kritéria pro přijetí, tím je mnohdy dosahovaný průměr žáků na ZŠ. Rodiče v regionu, kde je vysoká nezaměstnanost a poměrně nízké příjmy, volí samozřejmě školy státní, nemají prostředků nazbyt. Na soukromé školy se tak mnohdy dostávají až žáci s horšími studijními výsledky, nepřijatí na státní školy, což se následně projevuje i v horších studijních výsledcích v průběhu a na závěr středoškolského studia. Příspěvek na školné není mnohdy z finančních důvodů rodiny žáka poskytován. Časem dluhy nabývají značných hodnot. Může za to náš adolescentní žák? Určitě nemůže. Je zákonný zástupce našeho žáka jiným daňovým poplatníkem. Má snad úlevy na daních? Příspěvek na školné si z daní odepsat nemůže! Může za to jen a pouze systém, systém financování škol na žáka a nerovné podmínky soukromých a státních škol.
Čódl: Dne 29. března 2013 zemřel a dne 4. dubna jsme se s ním naposledy rozloučili v přeplněné obřadní síni. Navždy odešel Josef Dvořák, dnes již bývalý ředitel školy. Odešel člověk, který převážnou část svého produktivního života věnoval přípravě mladé generace, kamarád oddaný Petrovu cechu, bývalý aktivní sportovec, a hlavně společensky založený člověk. Nebyl stoupencem nul a jedniček, používal především selský rozum, uměl poradit, pomoci a také rozhodnout. Budou mi chybět naše ranní úvodníky a mnohdy i vzájemné polemiky. Budeme na Tebe vzpomínat...
Čódl: Svým způsobem fandím hnutí Anonymous, co se mi však z duše příčí jsou anonymy. Jen srab řeší své komplexy anonymním podáním a ohání se moralizováním. Srabe, proč nepřijdeš si o svých smyšlenkách pohovořit z očí do očí? Nepřijdeš, protože jsi jenom srab.
Čódl: Demokracie a svoboda jsou dnes dva exponované pojmy. Souvisí se vztahem jednotlivce a okolí. Dříve nás učili, že svoboda je poznaná a respektovaná nutnost a že demokracie není anarchie. To by určitě mělo platit i dnes a já bych ještě k tomu dodal a podtrhl, že oba pojmy mají být naplňovány v úzké vazbě s odpovědností. Proč toto mentorování? Naši studenti dostali možnost se anonymně vyjádřit ke svému učiteli v rámci autoevaluace formou anonymní dotazníkové akce. Někteří se daného úkolu zhostili odpovědně, s kritičností mladého člověka. Jejich názoru si velmi vážím, respektuji ho a využiji ho, jakož i kolegové, v sebereflexi. Někteří, bylo to pár jedinců, však tíhu odpovědnosti nezvládli, vyžívali se v osobních útocích a vulgaritách. Moc bych si přál, aby se nad svým konáním, když už nic jiného, zamysleli, a hlavně si z toho vzali ponaučení pro příště. Neboť platí - homo sapiens = tvor přemýšlivý a moudrý.
Čódl: Studovna studentské rady určitě našla své opodstatnění, a to jak před vyučováním, o přestávkách, tak i po vyučování - čekání na spoje. Pobyt má zpříjemnit trojice počítačů s internetovým přístupem. Vím, že to nejsou nějaká děla, ale alespoň něco. To málo co zde máme ještě někomu vadí. Nějaký chudák zřejmě nemá na to si koupit myš a tak ji prostě otočí. Beru zpět, chudák to nebyl, byl to a je zloděj!
Čódl: Sliby se mají plnit. V minulém týdnu bylo vedení školy nuceno vyloučit ze studia žáka, který neplnil podmínku řádného studia. Tuto podmínku dostal při přestupu z jiné školy, kde se rovněž výuky zúčastňoval sporadicky. Docházka do školy je prvním předpokladem úspěšného studia!
Čódl: Škola prochází redukční dietou. Vzhledem ke klesajícímu stavu žáků vycházejících ze základních škol se vedení školy rozhodlo opustit budovu "B". Výuka ve školním roce 2011/2012 bude probíhat na budovách "A" a "C". Redukce zasáhla i pedagogický sbor, o prázdninách bude ukončen pracovní poměr s pedagogy: Ing. Jindřichem Vohnoutem, Ing. Janem Novým, Ing. Martinou Divišovou, paní Helgou Jouglovou a panem Zdeňkem Daškem. Pracovní poměr končí i Mgr. Šárce Hamerové. Všem děkujeme za odvedenou práci.
Čódl: Pozor, k podzimním maturitním zkouškám (opravný i řádný termín) se musí student přihlásit! Nejzazším termínem je 24. června 2011. Vzhledem k poměrně vysokému počtu studentů bude přihlašování organizováno dne 20. června, při předávání ročníkových a maturitních vysvědčení. Student, který se nepřihlásí, se nemůže maturitní zkoušky zúčastnit. Při přihlašování je nutno si rovněž vybrat 20 lit. děl z předloženého kánonu, jinak vybírá z celkem 43 lit. děl!
Čódl: Ilustrační maturitní testy od Cermatu k MZ2011 z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky společně s první sadou cvičných zadání písemných prací z češtiny a cizích jazyků mají k dispozici příslušní učitelé uvedených předmětů. Vyžádejte si jejich odzkoušení při předmětných hodinách ve škole. Totálně uvolněné budou až 22. března 2011, potom je i zveřejním na WWW stránkách.
BlueBoard.cz ShoutBoard