Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 14, celkem 134 příspěvků  Další → RSS
11.7.2018 (15:52) Odpovědět # X
Adam E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

13.7.2018 (13:13)X

Souběh samozřejmě možný je pane Bartrošku,

ale jen se souhlasem prvního zaměstnavatele. Pokud pracujete na úřadu práce a chcete být odpovědným zástupcem agentury práce, musíte požádat úřad práce o svolení. A naopak. Přikazuje to přímo Zákoník práce. Zákaz konkurence po dobu trvání pracovního poměru spočívá v omezení zaměstnance vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti svého zaměstnavatele. Omezení jiné výdělečné činnosti vyplývá přímo ze zákona (je tedy automatické) a jen svým předchozím písemným souhlasem může zaměstnavatel stanovit ze zákazu výjimku. Pokud zaměstnanec chce nastoupit ke konkurenci (či zahájit konkurenční podnikání), musí získat předchozí písemný souhlas zaměstnavatele. Když o souhlas nepožádá nebo mu jej zaměstnavatel nedá a zaměstnanec přesto začne konkurovat, porušuje tím své pracovní povinnosti a zaměstnavatel může reagovat výtkou či výpovědí nebo dokonce okamžitým zrušením pracovního poměru. Pokud by zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu (například vynášením důvěrných informací), byl by povinen mu ji nahradit. Podrobně se o problematice dočtete třeba zde třeba zde https://www.patria.cz/pravo/3113029/neni-zakaz-konkurence-jako-zakaz-konkurence-aneb-co-se-hodi-znat-zamestnancum-i-zamestnavatelum.html

Odpovídáte X

3.7.2018 (13:05) Odpovědět # X
Petra E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

6.7.2018 (13:03)X

To určitě nelze paní Uličná,

protože “dočasnost” v řádu desítek let uznávají jen komunisté, Sovětský Svaz a nástupnické Rusko, potažmo Společenství nezávislých států, jak se pojmenovali. Ti, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, setrvali “dočasně” na území okupovaného Československa až do června 1991, tedy skoro 23 let.

Dočasné přidělení je dočasné proto, že má být jen přechodným řešením potřeb firmy, uživatele služeb agentury práce. Že si z něj mnohé podniky udělaly zásobárnu flexibilní pracovní síly, které opakovaně – ale jen s jejím, třeba existenčně vynuceným – souhlasem prodlužují dočasné přidělení klidně i sedmý rok, je věc jiná. Souvisí s rigidním Zákoníkem práce, který nedokázaly pravicové vlády nijak změnit a levicové jej opakovaně utužují. Tak se nábor i propuštění zaměstnance pro firmy stává otázkou měsíců, místo dnů. Ovšem výroba, doprava a služby, reagují dnes na pokyny zákazníků v řádech hodin, maximálně dní. Proto firmy využívají služeb agentur práce a pokud mají sezónní výrobu (například v potravinářství vinaři nebo pivovary), dělají to opakovaně. Jiné firmy si zase spočítaly, že nábor a propouštění je stojí tak velké peníze, úsilí a čas, že klidně až 70% zaměstnanců tvoří agenturní pracovníci, s nimiž se dokáží rozloučit v řádu dní. Bez minimálně dvouměsíční výpovědní doby a 1-3 měsíčního odstupného, což dává dohromady prakticky půl roku zaměstnávání navíc. Tedy platí zaměstnance minimálně 5 měsíců, i když už je nepotřebuje.

Dočasné přidělení k 1 uživateli lze sjednat maximálně na 12 měsíců, říká to §309 odst. 6 Zákoníku práce “Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.” Současně musí uživatel i agentura práce dávat pozor na to, jestli zaměstnanec v daném měsíci pro uživatele nepracoval nebo nebyl u něj s jinou agenturou práce. Pak může nastoupit až o měsíc později dle §307b Zákoníku práce “Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož: a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.” Pokud to uživatel a agentura práce poruší, pokuta je až 1 milion korun.

Odpovídáte X

27.6.2018 (15:35) Odpovědět # X
Iveta Suchánková E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

27.6.2018 (23:14)X

Ne Živnostenský úřad paní Suchánková, </p><p>

ale Generální ředitelství Úřadu práce ČR. A podávat žádost bude firma, žádající o povolení, ne Vy. Vaše doklady budou pouze přílohou. Obvyklý je požadavek na potvrzení od bývalého zaměstnavatele, hodně rozhoduje obsah Pracovní smlouvy, lze samozřejmě dokládat délku trvání i Vámi zmíněnými dokumenty. GŘ ÚP je v této oblasti přísný, dost se v ní švindlovalo. Veškeré informace se dozvíte na webu portal.mpsv.cz, kde je na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr v části “Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání” také dokument INFORMACE O POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, obsahující mimo jiné kapitoly “Co je odborná způsobilost a jak se dokládá?”, “Jak se konkrétně dokládá výkon odborné praxe? Kdy potřebuji rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace („UOK“)?” a “Jakými doklady doložím bezúhonnost?”. Dlouhé a podrobné. Je proto zbytečné ho tady opisovat.

Odpovídáte X

23.6.2018 (08:48) Odpovědět # X
Alena E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

25.6.2018 (20:09)X

Dobrý den Aleno,

do října 2017 to bylo velmi jednoduché. Odeslala jste doporučený dopis na adresu agentury práce, kde jste byla odpovědným zástupcem, a současně totéž na adresu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, který ji vydal povolení. Obsah dopisu bylo odvolání Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, které jste podepisovala agentuře práce při její žádosti o povolení: PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE, ŽE SOUHLASÍ S USTANOVENÍM DO FUNKCE Já, níže podepsaný ………………………………………., narozen dne …..…………………..……….. v ……………………….………….., se státním občanstvím: ………………………………………., tímto prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce právnické osoby pro účely zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, u právnické osoby: ........……………………… (uveďte identifikační údaje žádající právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo). V …………………………………………, dne …………… .

……..…………………………………………………. Podpis navrhovaného odpovědného zástupce

Agentura práce pak byla povinna do 30 dní dodat na GŘ ÚP souhlas jiného odpovědného zástupce, prokázat jeho odbornou způsobilost a praxi ve zprostředkování zaměstnání, jinak jí bylo povolení odňato.

Od listopadu 2017 je to daleko složitější. Protože buď jste statutární osobou u dané agentury práce (předseda představenstva, jednatel, atp.) nebo zaměstnanec na minimálně poloviční úvazek s Pracovní smlouvou. V prvním případě budete muset odstoupit z funkce statutárního orgánu a počkat, až to rejstříkový soud zapíše. Pak odvolat souhlas dle výše uvedeného. V druhém případě dát výpověď svému zaměstnavateli, agentuře práce, klidně bez udání důvodu. Ovšem s tou je spojena dvouměsíční výpovědní doba počínající od prvního dne následujícího po doručení výpovědi. Pokud se nedohodnete na rozvázání pracovního poměru s Vaší agenturou práce, což ona jistě nebude chtít udělat.

Pokud ovšem nyní nejste ani v jednom z oněch dvou jmenovaných postavení, pak Vaše agentura práce porušuje Zákon o zaměstnanosti a povolení ji zaniklo na konci října 2017 dle přechodných ustanovení novely Zákona o zaměstnanosti z července 2017.

Pak jste tedy “volná” a můžete nabídnout své služby jiné agentuře práce nebo žadateli o povolení. Asociace pracovních agentur se snaží udělat rejstřík takových volných osob a s jejich souhlasem jim nové místo odpovědného zástupce nalézt. Budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit.

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

25.6.2018 (20:12)X

A jako dovětek uvádím, že existenci povolení u Vaší agentury práce si můžete ověřit online v seznamu vedeném ze zákona GŘ ÚP ČR zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace. Pokud tam dotyčná agentura práce uvedena není, povolení ji zaniklo bez náhrady. Je totiž podivné, že nemáte žádný vztah. Pak je taky možné, že současně neuhradila povinnou půlmilionovou kauci, což byl další důvod k zániku povolení.

Odpovídáte X

17.5.2018 (15:31) Odpovědět # X
František Novák E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

21.5.2018 (13:02)X

Dobrý den pane Nováku,

GDPR reálně neexistuje, takový je právní pohled APA. Jde o evropskou legislativu, kterou však nikdo nemá právo na území ČR kontrolovat, natožpak pokutovat. Navíc legislativu značně nejasnou, obecnou a dovolující mnoho výkladů. Čili proklamace k ničemu. Zákon má jasně stanovovat povinnosti a k nim termíny plnění a sankce. To GDPR nesplňuje ani omylem. Měly ho konkretizovat zákony členských zemí EU, včetně možného uplatnění několika desítek možných výjimek, které jim nabízí. Tedy snížení povinností pro subjekty v dané zemi. Nic takového ČR neudělala. Zákon, jak je zvykem naší vládní a poslanecké vrchnosti už léta, je teprve v prvním čtení v poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Proto je veškeré mediální šílenství kolem GDPR jen strašením a humbukem k tahání peněz z lidí a firem. Jak to ostatně dělají různé poradenské a právní kanceláře už druhým rokem. Prostě dobrý byznys á la dotykové baterie, balené koblihy a zástup dalších nesmyslů. Stále postačuje, aby se firmy řídily letitým zákonem na ochranu osobních údajů. Vše ostatní je stahováním kalhot, když brod je ještě hodně daleko. Státu je totiž v rámci práva dovoleno konat jen to, co je mu výslovně umožněno zákonem. Nic jiného konat nesmí. Firmy, občané a instituce se musejí zase řídit pouze tím, co jim zákon výslovně nařizuje, vše ostatní je jim dovoleno a mohou tak konat nebo nemusí. Až bude k dispozici český zákon, upravující možné výjimky, upřesňující metodiku a svěřující pravomoci k její tvorbě některé české instituci, například ÚOOÚ, který již nyní sleduje nakládání s osobními údaji dle zákona 101, pak bude nutno se k tomu nějak postavit. Do té doby se APA nezapojí do žádných pocitových a emočních kampaní. Jsme svobodní lidé a svobodné firmy, omezit nás mohou jen zákony, které jsou opravdovými zákony.

Odpovídáte X

15.5.2018 (18:15) Odpovědět # X
Jan Krištof E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

16.5.2018 (11:16)X

Narazil jste pane Krišofe na smutnou realitu nedostatků výchovy a slušnosti v naší společnosti.

Pokud se nejedná vyloženě o spam, písemný či elektronický, je slušností a potvrzením dobrého vychování, odpovědět. Zvláště pak na zaslání živtopisu. Je dobré, že Vy víte, kam jste nabídky rozeslal. To nejsou dobří zaměstnavatelé pro Vás, když na jednu stranu brečí, na druhou stranu Vám nejsou s to ani odpovědět. Tyto dále ignorujte, zaslouží si zkrachovat, a obraťte se na ty druhé. Zkuste třeba členy APA v okolí Vašeho bydliště, jejich seznam je zde http://www.apa.cz/clenove.htm.

Odpovídáte X

3.5.2018 (13:27) Odpovědět # X
Karel Černý E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

7.5.2018 (11:25)X

Dobrý den pane Černý, </p><p>

v tomto případě budete mít smůlu. Řešil jsem takovou situaci v minulosti pro jednu agenturu práce osobně a GŘ ÚP správně a logicky započítalo ne dobu trvání Dohody, ale pouze vykázané hodiny. Ty pak porovnávalo s klasickým pracovním poměrem na Pracovní smlouvu. </p><p>

Tzn. u Dohody o provedení práce započítalo do praxe u agentury práce pouze max. 300 hodin ročně. U Dohody o pracovní činnosti pouze polovinu týdenní pracovní doby. </p><p>

Fond pracovní doby pro Pracovní smlouvu a 1 rok praxe tak musely naplnit 2 Dohody o pracovní činnosti ve 2 letech. U Dohody o provedení práce se prakticky braly jen max. 2 měsíce z kalendářního roku (300 hodin / 8 hodin pracovního dne = 37 pracovních dní, když kalendářní měsíc má v průměru 21 pracovních dní). </p><p>

Předpokládám, protože zákon o Zaměstnanosti se v tomto nezměnil, že GŘ ÚP zachovává kontinuitu svých rozhodnutí, jak je státním orgánům kladeno za povinnost právním řádem ČR, a tudíž posoudí Vaši praxi jako nedostatečnou, v rozsahu max. 5 měsíců z požadovaných 24 u VŠ vzdělání.

Odpovídáte X

16.4.2018 (11:22) Odpovědět # X
Nový E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

18.4.2018 (11:45)X

Dobrý den pane Nový,

to bylo možné do roku 2008, protože novela Zákona o zaměstnanosti už od roku 2003 nesmyslně požadovala u odpovědných zástupců SŠ nebo VŠ vzdělání a současně 5 nebo 2 roky praxe ve zprostředkování zaměstnání, přestože předtím oficiálně agentury práce neexistovaly (vznikly právně až touto novelou) a tudíž ji nikdo nemohl mít. Tak MPSV (autor tohoto nesmyslu, který protlačilo parlamentem, jako mnohé další nesmysly poté, až po poslední z července 2017, díky níž zaniklo 544 agentur práce), udělalo obezličku a 5 let bralo jako praxi i prosté přijímání lidí. Takže se odpovědnými zástupci stávali běžně personalisté i jednatelé malých firem a živnostníci, kteří se o nábor lidí do svých firem předtím starali. Od roku 2009 je to jinak, MPSV, a poté GŘ ÚP, kam spadla další novelou odpovědnost za povolování zprostředkování zaměstnání, vyžadují perfektní doložení činnosti odpovědného zástupce v agentuře práce. A to včetně náplně práce, nemůže jím tak být třeba uklízečka, který tam taky 5 let dělá. Vaše personalistka tak určitě u GŘ ÚP nemá šanci.

De Zákona o zaměstnanosti nezodpovídá odpovědný zástupce za nic, za vše ručí statutární orgány agentury práce. Ledaže by byl pod něčím špatným podepsán. Což kromě souhlasu s funkcí obvykle není. Je to dlouholetý nesmysl korunovaný novelou z července 2017 s novou povinností mít odpovědného zástupce buď jako člena statutárního orgánu (třeba jednatele) nebo zaměstnance s Pracovní smlouvou na minimálně poloviční úvazek. Asi si dovedete představit, jak zaměstnanec může zaměstnavatele, coby osoba v závislé činnosti, vyzývat k odstranění nedostatků. Doposud přitom bylo spojení odpovědného zástupce a agentury práce volné a ten tak mohl pohrozit vypovězením souhlasu s funkcí před GŘ ÚP. Čímž agentura práce do 30 dní přišla o povolení. Pokud si nesehnala nového. Dnes nemůže ani to, je vázán klasickou pracovní smlouvou a dvouměsíční výpovědní lhůtou, podléhá stále příkazům zaměstnavatele, prostě je to právní incest ze zákona. Jedinou změnou pro odpovědného zástupce od července 2017 paradoxně je, že když agentuře práce MPSV odebere ve správním řízení pravomocně povolení pro neplnění znění zákona o Zaměstnanosti nebo Zákoníku práce, tak její odpovědný zástupce nesmí být 3 roky odpovědným zástupcem jinde. Což je pro něj vlastně trest zákazu činnosti, přestože on sám nemá jak – kromě vzdání se funkce – tlačit agentur práce k řádnému plnění zákonných povinností. Ale to je MPSV a jím vyrobená legislativa, trvalý přehled tragických nelogických norem už 15 let.

Pokud hledáte odpovědného zástupce, lze se obrátit na APA. O nějakých volných odpovědných zástupcích (po podzimním masakru agentur práce) víme a dokážeme Vám je zprostředkovat. Není to ovšem nic levného. Počítejte, že někteří budou vyžadovat jako doposud volné spojení. Takže v Pracovní smlouvě bez zkušební doby na dobu určitou 3 let budou chtít 100% home office, prakticky žádnou činnost. A při polovičním úvazku minimálně poloviční zaručenou mzdu, která je pro tyto pozice zhruba 10 tisíc Kč měsíčně. Tedy pro Vás měsíční náklad i s odvody 13.400,- Kč v dalších třech letech. Na počátku počítejte i s tím, že někteří vyžadují vyplatit při podpisu Pracovní smlouvy jako zálohu na mzdu třeba 5 měsíčních platů, aby si byli jisti Vaší solventností. Dalším nákladem pro Vás bude zprostředkovací poplatek agentuře práce, která Vám takového člověka zajistí. I když se na trhu práce tito lidé “vyvažují zlatem” obvykle se spokojí s 3-5 násobkem měsíční mzdy jako zprostředkovatelské odměny, splatné rovněž při podpisu Pracovní smlouvy a nástupu.

Odpovídáte X

27.3.2018 (10:45) Odpovědět # X
Pavel E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

3.4.2018 (21:44)X

Dobrý den Pavle,

poprosím Vás, stejně jako další zájemce o zakládání agentur práce, abyste se vyvarovali informací ve stylu “někde jsem četl” a řídili se zákony. Je to jinak ta nejlepší cesta do podnikatelského pekla. A jeden z důvodů špatné pověsti agentur práce. Když pomineme, že většinu mají na svědomí nelegálové bez povolení, vydávající se za agenturu práce. Státem aktualizovaný seznam těch legálních je přitom nonstop veřejně k dispozici zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace .

Za agenturní zaměstnávání zodpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí, praktickou stránku vyřizuje Generální ředitelství Úřadu práce. O problematice pojednávají podrobně Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., zejména Část druhá, Zprostředkování zaměstnání, Hlava IV, Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 58-66 a následně Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Část třináctá, Společná ustanovení, Hlava V, Agenturní zaměstnávání, zejména §§ 307a – 309.

Jak založit agentur práce a jak mohou na českém trhu působit cizí agentury práce nebo české s cizími odpovědnými zástupci a co mají předložit je podrobně popsáno na portálu MPSV zde http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr v komentáři k žádosti o vydání povolení. Jsou tu i odpovědi na nejčastější otázky a další detaily, průběžně aktualizované. Za informace zodpovídá a ručí GŘ ÚP, takže v době podávání žádosti doporučujeme stránky vytisknout a uschovat. Abyste v případě problémů se získáním povolení prokázali, že toto po Vás stát chtěl. Pokud čemukoliv v úřední hantýrce nerozumíte, pak za úplnost informací na stránce odpovídá generální ředitelství Úřadu práce ČR, odbor zaměstnanosti a dotazy vyřizuje na telefonu 844 844 803 nebo emailu callcentrum@mpsv.cz.

Odpovídáte X

12.3.2018 (12:18) Odpovědět # X
Petra Široká E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

22.3.2018 (16:29)X

Dobrý den slečno Široká,

tady je každá rada drahá. Pokud o dané firmě - agentuře práce - není nic nikde na webu, může to být dobře i špatně. Každopádně by na webu měla být dohledatelná minimálně z titulu existence povolení agentury práce. Konkrétně ji zkuste vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace podle názvu nebo IČ. Seznam vede ze zákona Generální ředitelství Úřadu práce. Pokud v něm není, nejedná se o agenturu práce, ale o podvodníky.

Poradit Vám samozřejmě nemohu i proto, že jste neuvedla název ani žádnou další identifikaci, takže netuším, o koho se jedná. Jsou i dobré agentury práce, které nejsou našimi členy. Prostě se nechtějí sdružovat nebo se přímo - po špatných zkušenostech se státní šikanou - bojí sdružovat, aby nevyčnívaly. Nemůžeme to přímo dokázat, protože stát nikde nezveřejňuje počty kontrol u členských a u nečlenských agentur práce, ale kontrol se u našich členů střídá až nápadně mnoho. Většinou s nulovým výsledkem nebo administrativními prkotinami s více výklady stejného znění zákona, ale místo podnikání se musíte věnovat jim a platit si drahé právní služby. Protože nemáme v ČR jasné a jednoduché zákony, ale právní džungli.

I vedení jiných asociací, sdružující podnikatele v úplně jiných oblastech, si všimlo - a veřejně to na svých setkání deklarovalo - že Asociace pracovních agentur je jasný příklad toho, že když se někdo v naší republice ozve a hlásí se za svá práva, okamžitě se na něj vrhne celá státní správa a dělá všechno proto, aby jej zničila. Což se jim povedlo novelou Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce z července 2017. Díky ní zaniklo v ČR loni na podzim 544 agentur práce. Mezi nimi i řádově jednotky našich členů. Přišli o povolení, ale bijí se dál za svá práva a svobody s pomocí APA proti zvůli státu. A my svůj boj vyhrajeme.

Vám ještě poradím závěrem jediné - zkusit kontaktovat některé z osob, již pro danou agenturu práce pracující. Ta by Vám mohla říci, zda děláte dobře, či ne.

Odpovídáte X

Strana 1 / 14, celkem 134 příspěvků  Další → RSS