Nápověda pro psaní příspěvků.

Smazání příspěvku

Jako autor příspěvku si můžete nechat poslat odkaz pro smazání příspěvku na svůj email (pokud jste ho uvedli)

Jako správce knihy můžete smazat příspěvek zadání loginu a hesla do BlueBoard.cz

Login:
Heslo:
Jméno
Heslo (?)
E-mail
Vzkaz
[ ? ]
  Opište:
Strana 1 / 15, celkem 150 příspěvků  Další → RSS
28.2.2019 (10:45) Odpovědět # X
Jana E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

1.3.2019 (12:18)X

Dobrý den Jano,

otázka sice vypadá jednoduše, ale není. Rozhodně Vám doporučuji kontaktovat telefonicky APA – viz Kontakty – protože byste mohli způsobit nevratné poškození práv zaměstnanců i své společnosti. Vyplacení odstupného se řídí Zákoníkem práce, jak co se nároku týče, tak jeho výšky, tak způsobu ukončení pracovního poměru na pracovní smlouvu (u dohod nárok není vůbec). Odebráním licence nekončíte jako zaměstnavatel, jen nemáte povolení k agenturnímu zaměstnávání. Takže je otázkou, zda je vůbec nutné zaměstnance propouštět. Pokud je totiž máte na Pracovní smlouvě déle než 6 měsíců a nejste už agenturou práce, můžete je dočasně přidělovat bez marže i nadále dle §43a Zákoníku práce:

§ 43a Dočasné přidělení

(1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

(2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.

(3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

(4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. </p><p>

(6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

(7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.

(9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.

Odpovídáte X

23.2.2019 (22:38) Odpovědět # X
Petr

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

25.2.2019 (10:16)X

Zákoník práce to vidí jasně Petře a Státní úřad inspekce práce za to uděluje slušné pokuty. Od července 2017 konečně i firmě-uživateli za (např.) zatajení této informace agentuře práce. Takže ta potom vyplácí nevědomě agenturnímu zaměstnanci méně, než dostává kmenový zaměstnanec na stejné pozici se stejnou praxí za stejnou práci: </p><p>

§ 308 odst.1 Zákoníku práce: "Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat ..... f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen „srovnatelný zaměstnanec“)." </p><p>

§ 309 odst.5 Zákoníku práce: "Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla." </p><p>

Odpovídáte X

16.2.2019 (15:07) Odpovědět # X
Lucie

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

20.2.2019 (08:58)X

Dobrý den Lucie, lidé si někdy mylně myslí, že agentury práce jsou placeny ze státního rozpočtu. Není tomu tak. Stát platí jen Úřady práce, soukromé legální zprostředkovatelny práce, jak někdy legální agentury práce nazývá (viz portal.mpsv.cz), naopak platí státu. Poplatek 5-25 tisíc Kč za první povolení k činnosti, povinnou kauci 500 tisíc, pak po 3 letech dalších 17 tisíc poplatek, každoročně "povinné ručení" neboli povinné pojištění proti úpadku (ale už soukromé pojišťovně) a pokud nemá agentura práce povinného odpovědného zástupce ve vedení firmy jako statutárního zástupce, pak každý měsíc mzdu s odvody necelých 20 tisíc Kč ještě jemu. Je to drahý špás, mít legální agenturu práce. Proto se u nás tak dobře daří nelegálním firmám, vydávajícím se za agentury práce. Zvláště pak v situaci, kdy podle zákonů nejsou firmy zodpovědné ani pokutované za to, že si nelegály najímají.

Všechny peníze, které legální agentura práce dostává, ji dává firma, co si objednává její služby. Protizákonné je už 15 let i to, kdyby si brala peníze od uchazeče o práci. Ano, některé to dělají a maskují to různými školeními (jak napsat životopis atp.), ale to jde většinou zase o nelegály, kteří nejsou v seznamu legálních agentur práce na webu MPSV https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace.

Objednávající firma, neboli dle Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce tzv. uživatel, pak zodpovídá za agenturního zaměstnance stejně, jako kdyby to byl její kmenový zaměstnanec dle §309 odst.1 Zákoníku práce. Tedy včetně toho, že jsou dodrženy všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zde samozřejmě patří jak zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci, tak potřebné průkazy (třeba zdravotní při práci s nebalenými potravinami), proškolení z BOZP a PO a také ochranné pracovní prostředky a pomůcky. Ty které dle hodnocení rizik na pracovišti uživatele, provedené uživatelem, je povinen jeho (i agenturní) zaměstnanec používat k ochraně svého zdraví.

Jsou dvě možnosti, jak tyto výdaje uživatelé platí. Buď je agentuře práce refundují a ta je vyplatí agenturnímu zaměstnanci nebo mu zaplatí příslušné prohlídky, školení a vybavení. Nebo je má agentura práce zakalkulované v marži, platbě za své služby, a dále postupuje stejně. Nebo je to celé řízeno a placeno uživatelem v rámci jeho zaměstnanců, tedy agenturní chodí k jeho lékaři pracovně-lékařských služeb, kterého si uživatel platí, dostávají od jeho bezpečnostních techniků školení, dostávají od jeho oddělení veškeré potřebné vybavení a prostředky. Ve všech případech nic neplatí. Všechno platí uživatel, tedy objednávající firma. Všechny peníze, které nakonec dostane agentura práce, totiž musí uhradit uživatel, není nikdo jiný.

Odpovídáte X

15.2.2019 (13:19) Odpovědět # X
Lubomír Dvořák E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

19.2.2019 (01:03)X

Dobrý den pane Dvořáku,

předpokládáme, že máte se svým zaměstnavatelem, agenturou práce, kde jste odpovědným zástupcem, korektní vztah. Určitě Vám bude chtít nabídnout pokračování Pracovní smlouvy. Pokud však Vy sám nechcete, nezbude agentuře práce, než si hledat nového odpovědného zástupce. Musí ho oznámit na GŘ ÚP do 30 dní a musí splňovat veškeré náležitosti z hlediska vzdělání a praxe. Jinak agentuře povolení zaniká. Pokud by ho neměla nebo nemohla sehnat, může se na APA obrátit. Víme o nějakých volných.

Vy sám povinnost oznamovat GŘ ÚP ukončení funkce jednatele ze zákona nemáte, ale doporučujeme Vám to. Protože úřad tak bude jasně vědět, kdy skončila Vaše odpovědnost za činnost agentury práce a kdy za ni zodpovídá po odborné stránce někdo další. Kryjete se tak do budoucna, kdyby úřady při případné kontrole zjistily v agentuře práce nějaké nesrovnalosti a zkoumalo by se do minulosti, kdo za ně mohl. Přestože za hospodaření zodpovídá statutární zástupce, pokud je agentuře práce odňato pravomocně povolení za porušení zákonů, nesmí odpovědný zástupce, který jím byl v době spáchání nepravostí, ze zákona další 3 roky tuto činnost vykonávat. Ani u jiných agentur práce. Fakticky to pro něj znamená zákaz činnosti.

Předstih Vašeho oznámení nehraje roli, protože vždy bude obsahovat datum, kdy Vám Pracovní smlouva končí a funkce odpovědného zástupce zaniká.

Odpovídáte X

13.2.2019 (12:09) Odpovědět # X
Adéla Boháčková E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

14.2.2019 (16:41)X

To je těžko říct slečno Boháčková, hodně záleží jak na konkrétní agentuře práce, tak na vzácnosti strojníka v dané oblasti, tak na firmě, která ho poptává. A také na množství, tedy kolik takových strojníků potřebuje a zda jde o dlouhodobou spolupráci nebo jednotlivý případ. Jestliže jde o zaměstnání u poptávající firmy (něco jiného je dočasné přidělení), pak obvykle jde o provizi ve výši 1-3 hrubých mezd daného strojníka. Což může být hodně různorodá částka od 20 do 60 tisíc i více (strojník malého bagru nebo velkorypadla...).

Odpovídáte X

7.2.2019 (12:38) Odpovědět # X
Hana Kovářová E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

10.2.2019 (22:24)X

Dobrý den paní Kovářová, označení provozovny je skutečně důležité, pokud v ní již podnikáte, a to minimálně z hlediska živnostenského zákona. Přesný název, IČ, adresa, telefonický či emailový kontakt, způsob kontaktáže (třeba úřední hodiny od do nebo na předchozí objednávku atp.).

Problém bude zřejmě v tom, že na webu https://www.hk-management.cz/o-mne/ tvrdíte, že v personálním poradenství již roky podnikáte, přitom o povolení ke zprostředkování teprve žádáte. Čili buď podnikáte neoprávněně nebo podnikáte v něčem jiném a pak stejně označenu provozovnu mít musíte. Dokonce za to můžete od ŽÚ dostat pokutu.

Jinak už jsme na tuto absurditu narazili, ale to bylo u paní doktorky psychologie, zaměstnankyně, která si chtěla založit personální agenturu, aby mohla kromě psychologické pomoci pomáhat klientům i shánět práci. Také ji navštívili v bydlišti a konstatovali neoznačení provozovny. Absurdně v situaci, kdy majitel objektu dělal rekonstrukci za provozu a měnil dveře i izoloval fasádu domu. Musela se domáhat na MPSV zdravého rozumu, že nemůže označovat něco, co ještě neexistuje, navíc na domě, který se rekonstruuje. Dospělo to až do odvolání. Zde se ona lidmi tradovaná "hloupost policajtů", kteří ji jménem MV ČR kontrolovali, opravdu ukázala v plném světle. Zbytečně o celý proces zdrželo. Věřím, že se úředníci GŘ ÚP poučili a nebudou takové absurdity opakovat.

Jaroslav Zeman reaguje E-mail:

11.2.2019 (09:54)X

Dobrý den, pro větší šanci, že nedojde k neudělení licence, napište přímo na GŘUP a požádejte o novou kontrolu označení Vašeho sídla. Bude to nejrychlejší, nám to vždy zafungovalo..

Mgr. Jaroslav Zeman, Clever Advisor s.r.o.

Odpovídáte X

3.1.2019 (15:54) Odpovědět # X
Ing. PETR KUBAŠTA

Odpovídáte X

2.1.2019 (01:46) Odpovědět # X
Michal E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

3.1.2019 (12:02)X

Dobrý den Michale,

podle Vašeho dotazu soudíme, že nemáte k dispozici základní povinnost pro založení agentury práce, tzv. odpovědného zástupce. To je osoba se SŠ nebo VŠ vzděláním a 5 nebo 2 letou praxí ve zprostředkování zaměstnání, znalá všech povinností ohledně založení a provozování agentury práce. Kterou musíte povinně k podání žádosti o agenturu práce mít. Pokud je tomu tak, povolení nedostanete. APA Vám v tom může pomoci, máme k dispozici databázi volných odpovědných zástupců, stačí nás kontaktovat. Dokonce tak schopné zástupce, že Vám agenturu práce založí “na klíč” a budou ji svou odborností zaštiťovat.

Váš dotaz totiž směřuje na povinné pojištění agentury práce proti úpadků. To skutečně musíte mít sjednáno ve výši trojnásobku měsíčného platu všech aktuálních zaměstnanců. Více se o agenturním zaměstnávání dozvíte na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace. Pokud se ale v dané problematice neorientujete, doporučujeme Vám postup dle prvního odstavce. Protože pokuty v oblasti agenturního zaměstnávání jsou likvidační, v milionech korun. Pochybit lze velmi lehce. Dokonce k pokutě navrch i s odebráním povolení a ukončením činnosti. Úřady jsou velmi přísné a s oblibou legální agentury práce kontrolují. Předpisy pro ně, na rozdíl od nepostihovaných nelegálů, se neustále zpřísňují, skoro každý rok. Ono povinné pojištění je pak pouze jednou za takových diskriminací agentur práce, je jich daleko více.

Odpovídáte X

18.12.2018 (11:17) Odpovědět # X
Stan E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

18.12.2018 (12:14)X

Dobrý den pane Patrmane,

podle Vašeho webu http://sqs-holding.com/ se SQS Holding S.A. specializuje na poskytování služeb vysílání pracovníků a kontrolu kvality pro největší výrobní společnosti v Polsku, tudíž nejste agenturou práce s povolení ani od polských, ani od českých úřadu. To má Vaše dcera, společnost SQS Sorting and Quality Services s.r.o., IČ 03079058 od ledna 2018 dle webu MPSV ČR http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/ . Ovšem propojení dle českého obchodního rejstříku s matkou SQS Holding S.A nevidím. Předpokládám tedy, že působíte v ČR legálně prostřednictvím této firmy jako agentura práce a máte s klienty z řad firem – uživateli jak je nazývá Zákona o zaměstnanosti i Zákoník práce – uzavřeny platné Dohody o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce uživateli. Tudíž v ní máte nejen institut srovnatelného zaměstnance – který s oblibou kontroluje Státní úřad inspekce práce – ale rovně platby na něj navázané. Podle Zákoníku práce náleží agentuře práce úhrada za veškerá plnění, spojená s mzdovými a dalšími nároky a náklady dočasně přiděleného zaměstnance. Tedy i nemocenská, rodičovská, ošetřování člena rodiny a dokonce i placené volno spojené s dárcovstvím krve a další, vyjmenovaná v nařízení vlády. Proto mají členské agentury práce ve vzorové Dohodě tuto formulaci.

Víme, že uživatelé s oblibou v rámci “šetření nákladů na agenturní zaměstnance” nejen lžou a zatajují nároky jejich srovnatelných zaměstnanců, mzdami počínaje, přesčasy a odměnami konče (od července roku 2017 je to jen díky poslanecké iniciativě a pozměňovacímu návrhu k novele zákona přestupek s pokutou až 2 miliony Kč pro uživatele, MPSV je to zjevně už 14 let jedno), ale s oblibou vypisují výběrová řízení jako na dodávku služeb. Tedy na koncovou a konečnou cenu. Ta se ovšem skládá právě ze zmíněných pohyblivých nároků zaměstnance a odvodů státu, které jsou dány a nelze je legálně snižovat. Takže se bojuje jen o marži agentury práce, kde dochází k dumpingu, ke škodě všech stran. Vrcholem jsou pak Dohody o dočasném přidělení, kde běžná rizika, vyplývající ze zaměstnání srovnatelného zaměstnance, přebírá od uživatele agentura práce na úkor své marže. Tedy stav, kdy uživatel platí jen hrubou mzdu, případně superhrubou mzdu s odvody, a vše ostatní považuje za problém agentury práce, který bude hradit ze své marže. Což je samozřejmě nesmysl, protože jen náhrada mzdy v prvních 14 dnech nemoci znamená platiti zaměstnanci prakticky celou mzdu z marže agentury práce, přestože tato “vysoutěžená” marže činí jen procenta z hrubé mzdy. Tedy třeba platit 100% mzdy z marže ve výši 10% ze mzdy, což je logický nesmysl.

Pokud byste byli členskou agenturou práce APA, pak bychom Vám takové praktiky a Dohody nedoporučili. Protože nejde o nic jiného, než o obcházení zákona uživatelem na úkor agentury práce a jejích agenturních zaměstnanců. Ti totiž potom nedostávají zákonem zaručené mzdy, příplatky a náhrady, protože prostě není z čeho. V nejhorším případě agentura práce díky takové politice zkrachuje časem úplně. A zaměstnanci jsou nahraní. Protože děláte pro velké a renomované firmy, předpokládal bych, že dodržování zákonů je zde na prvním místě. Není-li tomu tak, budete muset zákazníkovi důrazně připomenout jako zákonné, pokutami postižitelné, povinnosti. Přesně je vypočítává v §§307a až 309 Zákoníku práce. V nejhorším případě oznámit postup zákazníka místní pobočce Státního úřadu inspekce práce, aby situaci prověřil a zákazníka ukáznil. Nemáme v České republice zájem o velké firmy, porušující naše zákony. Jiné cesty zde není, na hrubý pytel hrubá záplata.

Odpovídáte X

14.12.2018 (07:35) Odpovědět # X
Barbora E-mail

Ing.Radovan Burkovič,prezident reaguje E-mail:

14.12.2018 (14:14)X

Pro GŘ ÚP, které povolení k zprostředkování zaměstnání vydává, je to jednoduché slečno Zvárová. Buď jste bývalý nebo současný odpovědný zástupce, jehož agentuře práce nebylo v uplynulých 3 letech odebráno pravomocně povolení pro porušení zákona, a tím je praxe prokázána. Protože jinak byste povolení neměli. Nebo nejste a pak postupujete jako nováček v branži. Pokud máte ukončeno úspěšně SŠ nebo VŠ studium, dokládáte ověřené kopie příslušných diplomů. To je první krok. Pak dokládáte praxi, v podstatě jedině doložením pracovních smluv jako zprostředkovatel v agentuře práce nebo na Úřadu práce (nebo jiných pracovněprávních vztahů, ale musí načítaně vyhovět požadované délce práce, takže Dohoda o provedení práce je jen 300 hodin, čili necelé 2 měsíce 8hodinových směn). Jiné nejsou připuštěny. To je druhý, obvykle velmi přísný krok. A následně podepsat s ověřením podpisu souhlas s ustanovením do funkce odpovědného zástupce. To je třetí krok. A za čtvrté a poslední prokázat, jaký je Váš vztah k žádající agentuře práce. Odpovědný zástupce může být buď členem jejího statutárního orgánu (například jednatel s.r.o.) nebo zaměstnanec minimálně na poloviční úvazek na Pracovní smlouvu. Zde Vám pak samozřejmě náleží odpovídající minimální zaručená mzda, která je v roce 2018 v 6.třídě Kč 20.000,-, tedy při polovičním úvazku 10 tisíc Kč. Od roku 2019 už bude prakticky 24.000,- Kč. Méně dostat nesmíte, agentura práce by nesplnila podmínky trvání povolení dle zákona. Nehledě na pokutu od SÚIP za porušování Zákoníku práce z hlediska odměňování.

Odpovídáte X

Strana 1 / 15, celkem 150 příspěvků  Další → RSS