Přidej zprávu »
hlášení: Myslivecký spolek Litava Brankovice oznamuje, že v souvislosti s možným výskytem Afrického moru prasat, který není přenosný na člověka, ale na domácí chovy prasat, doporučuje občanům, aby se z důvodu prevence vyhýbali místům s možným kontaktem s černou zvěří a nepouštěli volně psy. V případě nálezu uhynulé černé zvěře se jej nedotýkali. Je možné volat na krizovou linku 720 995 213 nebo uživatele honitby 724 525 051. V současné době se naše obec nachází ve druhé zóně s nařízeným odlovem divokých prasat. Dosud nebyl zjištěn žádný pozitivní nález. Podrobné informace jsou vyvěšeny na úřední desce před budovou obecního úřadu.
hlášení: Jednota Orel Dobročkovice nabízí dětem ve věku od tří do osmnácti let účast ve sportovním kroužku, který se koná každou sobotu v době od 16,00 do 18,00 hodin na sportovišti před školou. Kroužek je pro děti zdarma. Podrobné informace na telefonním čísle 602 398 307.
hlášení: Protože se množí stížnosti na nedodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, obecní úřad znovu upozorňuje na dodržování nočního klidu v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin, tzn. zdržet se hlučného projevu a zamezit svým projevem obtěžování sousedů a ostatních občanů. Dále stále přetrvává porušování používání strojů a přístrojů v době zákazu, tj. v neděli po celých 24 hodin. Věříme, že jsou to jen ojedinělé přestupky, které se v budoucnu nebudou opakovat. Je nutné, aby i občané na tyto nešvary, ty kteří vyhlášku porušují sami upozornili. Jinak je porušování možné písemně nahlásit na obecní úřad. Pokud se tyto přestupky dále budou vyskytovat, obec je nucena porušení vyhlášky řešit formou právních prostředků.
hlášení: Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
hlášení: Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
hlášení: Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.